Author - daniela

Acord de Colaborare între INM și MOLDAC

Astăzi, 25 august 2022, Institutul Național de Metrologie a găzduit o masă rotundă consacrată tematicii anului curent în domeniul metrologiei, și anume ”Era Digitală”.

Având în vedere că subiectul digitalizării devine tot mai proeminent în lume pe toate dimensiunile, în cadrul discuțiilor respective au fost abordate teme diverse aferente acestui fenomen, cea mai discutată fiind inițiativa INM privind digitalizarea procesului de emitere a Certificatelor de Etalonare (trecere de la format hârtie, la format electronic/ digital). În contextul proiectului susținut de Banca Mondială, care urmează să demareze în luna septembrie a anului curent, atât INM cât și ceilalți piloni ai infrastructurii calității, inclusiv MOLDAC, vor beneficia de suport privind digitalizarea proceselor sale, cu scopul ca acestea să devină mai accesibile pentru public.

În cadrul acestui eveniment, Institutul Național de Metrologie, în numele Directorului dl Alexei PIANÎH, și Centrul Național de Acreditare MOLDAC, în numele Directorului dl Iurie FRIPTUELAC, au reînnoit acordul de colaborare dintre instituții, obiectivul căruia rămâne asigurarea trasabilității măsurărilor la etaloanele naționale și internaționale, pentru asigurarea uniformității, legalității și exactității rezultatelor încercărilor, etalonărilor, verificărilor metrologice, analizelor medicale, încercărilor nedistructive etc. efectuate de către OEC acreditate de MOLDAC.

Read more...

Vizită de lucru la Asociația de Acreditare din România – RENAR

În perioada 10-11 mai, 3 colaboratori ai Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova, s-au aflat în vizită de lucru la sediul Asociației de Acreditare din România – RENAR. Scopul acestei vizite a fost de a consolida relațiile între cele două organisme de acreditare, cu crearea unei cooperări strânse și de durată pe viitor.

În special, în cadrul vizitei au fost abordate următoarele subiecte:

 • Instruirea personalului – mecanisme utilizate, modul și periodicitatea efectuării instruirilor pentru personalul implicat în procesul de acreditare;
 • Procesul de acreditare – identificarea posibilităților de implicare a evaluatorilor RENAR în activitățile de acreditare desfășurate de MOLDAC;
 • Proces de Evaluare paritară la nivel EA – împărtășirea experienței RENAR, care a trecut cu succes procesul de evaluare paritară în luna mai 2021, care s-a desfășurat la distanță (online).

De asemenea, în cadrul vizitei a fost semnat un Protocol de Colaborare între MOLDAC și RENAR, în baza căruia părțile au convenit asupra acordării de sprijin reciproc pentru dezvoltarea acreditării în cele două țări, asigurarea unei permanente colaborări între cele două organisme naționale de acreditare în vederea armonizării proceselor de acreditare în regiune.

Read more...

Ședința Consiliului de Acreditare

La 4 mai 2022, în incinta Centrului Național de Acreditare MOLDAC, s-a desfășurat prima ședință a membrilor Consiliului de Acreditare al MOLDAC (CA MOLDAC).

Consiliul de Acreditare este un organ consultativ, deciziile acestuia poartă un caracter de recomandare. Consiliul este constituit din 11 membri, reprezentând toate grupurile de părți interesate în activitatea de acreditare și care se întrunește de cel puțin 2 ori pe an.

Conform ordinii de zi, ședința a început cu alegerea Președintelui și Vice Președintelui Consiliului de Acreditare. Ca urmare, au fost desemnați:

 • Președinte – domnul Grigore CAȚER, Șef Direcție infrastructura calității și Supravegherea pieței din cadrul Ministerului Economiei;
 • Vicepreședinte – doamna Lucia GHERDELESCU, Director al I.P. „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”.

Pe lângă alte subiecte de interes pentru membrii Consiliului, în cadrul ședinței discuțiile au fost concentrate pe modificările operate în documentele SM MOLDAC, ca urmare a transpunerii modificărilor documentelor EA/ ILAC/ IAF. Consiliul de Acreditare a examinat modificările incluse în documentele Sistemului de Management:

 • Criteriile generale pentru acreditare, cod CA, ed.21/04.05.2022
 • Reguli pentru acreditare, cod RA, ed.17/ 04.05.2022

și a recomandat aprobarea și implementarea acestora.

Documentele actualizate sunt plasate în compartimentul Documente al paginii web MOLDAC sau pot fi vizualizate aici.

Read more...

Activități în cadrul proiectului PTB

Reprezentanții Centrului Național de Acreditare MOLDAC au participat la un curs de instruire dedicat evaluatorilor în formare, organizată on-line prin intermediul platformei ZOOM în data de 4 și 11 aprilie 2022. Cursul s-a axat pe cerințele standardului ISO/IEC 17025:2017, cu aplicarea acestuia în evaluarea laboratoarelor de încercări/ etalonări de către personalul Organismului de Acreditare.

Obiectivul primordial al acestei instruiri, a fost schimbul de experiență între evaluatorii Organismelor de Acreditare în ceea ce privește aprofundarea cunoștințelor și interpretarea cerințelor standardului ISO/IEC 17025:2017.

Printre cele mai importante subiecte discutate, se enumeră:

 • cerințele standardului privind regula de decizie și declarații de conformitate,
 • managementul riscului și aprobarea bazată pe risc.

Activitatea face parte din ansamblul de activități, organizate cu suportul Ministerului Federal al Germaniei pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și implementate de către Institutul Federal de Fizică și Metrologie din Germania (PTB), prin proiectul „Utilizarea asociațiilor regionale în țările Parteneriatului Estic în domeniul infrastructurii calității/ Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina”.

Read more...

Laboratoarele de Etalonări din cadrul INM

Astăzi, 11.04.2022, a fost înmânat Certificatul de Acreditare al Laboratoarelor de etalonări din cadrul IP ”Institutul Național de Metrologie” care în urma evaluării de supraveghere, si-a extins intervalul de măsurare în domeniul Presiuni și a modificat incertitudinea de măsurare în domeniul Lungimi.

Anexa la Certificatul de Acreditare, cu modificările operate, poate fi găsită aici.

Read more...

Ședința Consiliului Acordului Multilateral al EA

În perioada 6-7 aprilie, în regim online, MOLDAC a participat la cea de-a 46-a ședință a Consiliului Acordului Multilateral al Cooperării Europene pentru Acreditare EA MAC.

În cadrul ședinței, au fost puse în discuție un șir de subiecte, inclusiv setul de documente MOLDAC prezentat EA în vederea înștiințării privind modificările operate la nivelul managementului de vârf al Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova. În rezultatul analizei pachetelor de documente expediate, s-a constatat că nu sunt necesare dovezi suplimentare și/sau acțiuni din partea EA, evaluarea paritară fiind desfășurată conform planului, în februarie 2023.

De asemenea, în cadrul ședinței a fost organizat un workshop privind standardul de referință pentru Organismele de Validare/Verificare ISO/IEC 17029:2019. Dna Nathalie Seveant (COFRAC, Franța), în calitate de membru al grupului de lucru pentru elaborarea prezentului standard, a vorbit despre cele mai importante aspecte care trebuie considerate în vederea evaluării unui Organism care a implementat acest standard.

Read more...

Curs de instruire pentru Personalul Evaluator

În scopul menținerii competenței personalului extern implicat în procesul de acreditare, a experților și a evaluatorilor tehnici, Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC), a organizat la data de 06.04.2022, în regim online, un curs de instruire cu tema: “Prezentarea documentelor Sistemului de Management MOLDAC. Ultimele modificări ale documentelor EA, ILAC și IAF aplicabile organismelor de certificare și inspecție. Aspecte practice referitor la evaluarea asistată și evaluarea pe verticală prin înregistrări. Tehnica efectuării evaluării la distanță”.

De asemenea s-a discutat și despre Aspectele umane: comportament, rol și tehnica de lucru în cadrul evaluărilor MOLDAC.

În calitate de formator al cursului dat a fost Dna Angela IGNAT, evaluator șef extern, Direcția Acreditare Organisme de Certificare și Inspecție MOLDAC.

Read more...

Acord de parteneriat UTM-MOLDAC

La 6 aprilie, a fost semnat un Acord de parteneriat între Universitatea Tehnică a Moldovei, Departamentul Inginerie Electrică al FEIE și I.P. Centrul Național de Acreditare MOLDAC. Acordul prevede stabilirea cadrului de parteneriat şi asigurarea colaborării bilaterale în domeniul acreditării, evaluării conformității, electrotehnicii, eficienţei energetice, educaţiei, precum și organizării unor conferințe ştiinţifice pe subiecte specifice.

Principiile de colaborare bilaterală sunt următoarele:

 1. imparţialitate;
 2. obiectivitate;
 3. confidenţialitate.

În cadrul acțiunilor comune Părţile vor colabora în următoarele domenii:

 • implicarea specialiştilor UTM în calitate de experţi/evaluatori tehnici în procesul de acreditare;
 • instruirea la UTM a cadrelor inginereşti de înaltă calificare pentru infrastructura calității, organizarea stagiilor de practică la MOLDAC
 • participarea la conferințe științifice în domeniul evaluării conformității.
 • instruirea la UTM a studenților ciclului de master în domeniul evaluării conformității în scopul angajării ulterioare la MOLDAC.
 • alte domenii care au ca scop dezvoltarea colaborării bilaterale.
Read more...

Ședința Consiliului Național de Metrologie

La 6 aprilie 2022, MOLDAC a participat la ședința Consiliului Național de Metrologie din cadrul Ministerului Economiei.

Au fost examinate și aprobate proiectele Normelor de Metrologie legale:

 • NML 10-XX:2022 „Sistem de măsurare a vitezei medii de mișcare a mijloacelor de transport. Cerințe metrologice. Procedura de verificare metrologică”;
 • NML 08-XX:2022 „Transformatoare de curent pentru măsurare. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică”;
 • NML 08-XX:2022 „Transformatoare pentru măsurare de tensiune. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică.”
 • A fost examinat repetat și aprobat proiectul normei de metrologie legală NML 6-07:2021 „Higrometre psihrometrice, psihrometre prin aspirație. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică.”
Read more...

Extinderea domeniului de măsurare al laboratorului de verificări metrologice din cadrul SRL AQUATEH

La data de 28.03.2022, Laboratorul de verificări metrologice din cadrul SRL AQUATEH, în rezultatul evaluării de supraveghere, a primit Certificatul de acreditare cu extinderea domeniului de măsurare a debitului de apă de la 100 m³/h până la 450 m³/h.

Acest fapt aduce o nouă oportunitate pentru Republica Moldova și anume:

 • Verificarea metrologică a contoarelor de apă cu diametre nominale până la 250 mm inclusiv;
 • Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică cu diametre nominale până la 150mm inclusiv.
Read more...