Evenimente

Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

În perioada 29.06.2022-30.06.2022, Centrul de instruire din cadrul Centrului Național de Acreditare MOLDAC, a organizat un curs de instruire cu tematica Aplicarea cerințelor standardului SM EN ISO/CEI 17065:2013 ,,Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care certifică produse, procese și servicii"; Formarea auditorilor interni in conformitate cu cerințele SM EN ISO 19011:2018 pentru auditarea sistemului de management implementat conform SM EN ISO/CEI 17065:201.

Cursul de instruire s-a desfășurat on-line, cu utilizarea platformei ZOOM.  În cadrul cursului au participat  reprezentanți din 11 Organisme de Certificare ,Evaluatori Tehnici, Experți Tehnici și personal intern MOLDAC.

Activitatea are drept scop creșterea competențelor și abilităţilor profesionale ale personalului care activează în cadrul Organismelor de Certificare.

Conform ordinii de zi, discuțiile au fost concentrate asupa următoarelor subiecte:

 • cerințele documentelor EA, IAF, aplicabile organismelor de certificare;
 • documentele MOLDAC aplicabile organismelor de certificare;
 • cerințele standardului SM EN ISO/CEl 17065:2013 referitor la: structură, personal, proces, cerințe față de documentele Sistemului de Management al unui Organism de Certificare;
 • cerințele standardului SM EN ISO l9011:2018 față de: auditori, programul de audit, față de efectuarea auditului unui organism de certificare.

Pe parcursul instruirii au avut loc discuții interactive, studii de caz, formatorii au răspuns la toate întrebările participanților la instruire. Spre finalul instruirii participanții au fost divizati în grupuri de lucru, fiecare grup a analizat o sarcină de lucru.

În calitate de formatori ai cursului dat au fost:

 • dna Aliona GUȚUL, evaluator șef, Direcția Acreditare Organisme de Certificare și Inspecție MOLDAC;
 • dna Natalia MIHĂIESCU, evaluator șef, Direcția Acreditare Organisme de Certificare și Inspecție MOLDAC;
 • dna Silvia STANEVA, evaluator șef, Direcția Acreditare Laboratoare de Încercări.

Pentru înscriere la cursurile de instruire organizate de MOLDAC accesați aici.

Read more...

Activități dedicate pregătirii MOLDAC pentru evaluarea paritară EA

În perioada 20.06.2022-23.06.2022, în cadrul MOLDAC a continuat auditul intern, desfășurat de către expertul extern Tibor CZOCHER (Slovacia), în vederea determinării gradului de pregătire MOLDAC pentru evaluarea EA, planificată pentru luna februarie 2023.

În cadrul acestei vizite, au fost analizate unele documente și formulare ale sistemului de management MOLDAC, în vederea corespunderii cu cerințele documentelor EA, ILAC, IAF și сu cerințele standardelor de referință. De asemenea, au fost auditate selectiv unele dosare ale OEC acreditate, pentru următoarele scheme de acreditare: ISO 15189:2014, ISO/IEC 17025:2018, ISO/CEI 17020:2013.

Totodată, au fost discutate acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru îmbunătățirea sistemului de management MOLDAC, reieșind din constatările și recomandările primite de la expert.

Read more...

Activități organizate în cadrul Comitetului Laboratoare EA

La data de 23.06.2022, în regim online, doi dintre colaboratorii MOLDAC au participat la workshop-ul organizat în cadrul Comitetului EA pentru Laboratoare (EA LC).

Agenda workshop-ului a fost stabilită în urma unui sondaj, efectuat la începutul anului 2022, care a identificat necesitatea unei abordări armonizate a eșantionării în conformitate cu cerințele standardului ISO/IEC 17025.

Obiectivul primordial, al workshop-ului, a fost analizarea dificultăților întâlnite de către ONA membre EA, în contextual respectării următoarelor cerințe ale standardului:

 • validarea/verificarea metodei de eșantionare;
 • planul de eșantionare;
 • identificarea personalului care a efectuat eșantionarea;
 • rolul eșantionării în stabilirea incertitudinii;
 • înregistrări ale datelor de eșantionare;
 • eșantion unic.

Totodată, participanții au fost divizați în grupuri de lucru, în vederea analizei unui studiu de caz, pe unul dintre următoarele subiecte:

 • Eșantionarea deșeurilor,
 • Eșantionarea produselor alimentare,
 • Eșantionarea asbestului,
 • Eșantionarea deșeurilor de apă,
 • Eșantionarea materialelor de construcție.
Read more...

ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI PTB

În perioada 15 și 17 iunie a anului curent, colaboratorii Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova, au participat la un curs de instruire, recomandat evaluatorilor începători sau cu experiență, privind  implementarea cerințelor standardului ISO/IEC 17025:2017.

Instruirea s-a desfășurat în regim on-line, fiind organizată în cadrul Proiectului pentru țările Parteneriatului Estic, susținut de PTB (Germania).

Cursul de instruire s-a desfășurat pe parcursul a două zile, activitățile conform ordinii de zi s-au desfățurat, după cum urmează:

 • în prima zi, au fost prezentate discursuri pe următoarele subiecte :
 • regula de decizie (formator- Irene Flouda);
 • trasabilitatea materialelor de referință (formator- Ioannis Sitaras).

În ziua a doua participanții la instruire au analizat și au discutat aspecte practice cu referire la subiectele discutate în prima zi.

Read more...

Activități dedicate pregătirii MOLDAC pentru evaluarea paritară EA: Etapa II

În perioada 30.05.2022-03.06.2022, s-a desfășurat cea de-a II-a etapă a misiunii expertului Tibor CZOCHER (Slovacia), vizita la sediul MOLDAC organizată în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană Support for structured policy dialogue, coordination of the implementation of the Association Agreement and  enhancement of the legal approximation process. Scopul acestei vizite este determinarea gradului de pregătire a MOLDAC pentru evaluarea EA, care urmează să se desfășoare în februarie 2023.

Astfel, au fost analizate implementarea  cerințelor standardelor de referință, a legislației în vigoare, precum și a documentelor MOLDAC. De asemenea, expertul a participat în calitate de observator la doua evaluări efectuate de MOLDAC.

Pentru sfârșitul lunii iunie, este planificată o altă vizită la sediul MOLDAC a expertului, în cadrul căreia vor fi raportate toate constatările determinate în cadrul misiunii, și vor fi prezentate unele recomandări de îmbunătățire a sistemului de management MOLDAC. Totodată vor fi analizate constatările și recomandările de la vizitele anterioare.

Read more...

ZIUA MONDIALĂ A ACREDITĂRII 2022 (#WAD2022)

Anual, la data de 9 iunie celebrăm Ziua Mondială a Acreditării.

Prin decizia comună a Asambleei Generale IAF/ILAC, ziua de 9 iunie este declarată Ziua Mondială a Acreditării. Pentru prima dată sărbătorită în anul 2008, aceasta contribuie la promovarea valorilor acreditării în sprijinirea problemelor majore, prin focusarea în fiecare an asupra unei probleme stringente, ce reprezintă tematica anuală WAD. În ultimii ani tematica zilei mondiale a acreditării se concentrează asupra modului în care acreditarea sprijină problemele globale ample, cum ar fi implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite (ODD).

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015, este un plan de acțiune amplu, ambițios, creat pentru umanitate, planetă și prosperitate. Este structurat pe 17 obiective de dezvoltare durabilă care reunesc cele trei dimensiuni ale dezvoltării: economice, sociale și de mediu. Acreditarea contribuie la realizarea acestor obiective, facilitând dezvoltarea industrială, competitivitatea comercială pe piețele globale, utilizarea eficientă a resurselor umane, siguranța alimentelor, sănătatea și protecția mediului.

În acest an ziua mondială a acreditării este consacrată Sustenabilității în Creșterea Economică și Mediu. Problemele legate de poluarea mediului, schimbările climatice și vizualizarea creșterii economice prin prisma durabilității au devenit tot mai esențiale. Astfel, acreditarea oferă o gamă largă de soluții și mecanisme durabile și eficiente, care duc la protecția mediului, gestionarea schimbărilor climaterice și dezvoltarea economiei. Aceste soluții evoluează continuu, pentru a asigura realizarea și implementarea ODD-urilor. În sensul celebrării #WAD2022, a fost elaborată o broșură promoțională,  care poate fi accesată aici.

Cu ocazia acestei sărbători, MOLDAC asigură autoritățile, mediul  de afaceri și cetățenii Republicii Moldova că Organismul Național de Acreditare  din Republica Moldova va acționa și în continuare pentru a implementa reglementările europene și internaționale și a facilita accesul produselor autohtone pe piețele europene, prin creșterea competitivității și înlăturarea barierelor tehnice din calea comerțului.

Pentru mai multe informații furnizate de către ILAC și IAF legate de Ziua Mondială a Acreditării accesați aici.

Read more...

Comunicat Importanța Acreditării

Astăzi, 08.06.2022, un reprezentant din cadrul MOLDAC, a participat în cadrul unui eveniment on-line, desfășurat cu ocazia Zilei Mondiale a Acreditării, cu genericul „Importanța Acreditării”  (#WAD2022). Evenimentul a fost organizat de către Organismul Național de Acreditare din Australia NATA, și a întrunit atât reprezentanți ai ONA din diferite țări, cât și alte părți interesate.

Evenimentul a fost structurat în patru sesiuni, fiecare avînd la bază discursuri pe cîte un subiect major, după cum urmează:

 • Impactul pe care îl are acreditarea asupra societății;
 • Rolul acreditării în tratamentul mai multor maladii, ca de exemplu cancerul cervical;
 • Eficacitatea utilizării tehnologiilor digitale acreditate în diferite domenii (criminalistică, sectorul bancar);
 • Rolul acreditării în dezvoltarea standardelor noi.
Read more...

Ședința Anuală pentru Acreditare

Astăzi, 07.06.2022, reprezentanții Centrului Național de Acreditare MOLDAC au participat la Ședința Anuală pentru Acreditare, organizată în cadrul proiectului „Utilizarea asociațiilor regionale în țările Parteneriatului Estic în domeniul infrastructurii calității” (PTB). Tematica acestei ședințe a fost Competența, rolul și responsabilitatea Evaluatorilor implicați în procesul de Acreditare” practici, schimb de experiență.

Activitatea a fost organizată on-line, prin intermediul platformei ZOOM, și a întrunit peste 21 de reprezentanți din cadrul ONA al țărilor beneficiare a proiectului dat, și anume: Albania, Bosnia și Herțegovina, Ucraina, Armenia, Azerbaidjan, Georgia și Moldova.

În cadrul ședinței au fost abordate mai multe subiecte, printer cele mai importante fiind:

 • Documentele internaționale ce reglementează competența personalului, inclusiv IAF MD 20;
 • Raportarea reprezentantului fiecărui organismului Național de acreditare prezent la ședință, prin intermediul unei scurte prezentări a modului de abordare și menținere a competenței, rolul și responsabilitățile personalului implicat în procesul de acreditare.

Spre final, în cadrul unui dialog interactiv, alături de expertul Thomas Facklam, și moderatoarea ședinței doamna  Rozsa Ring, participanții la ședință, au discutat mai multe subiecte relevante, sugestii utile din practică.

Read more...

Ședința  membrilor Comitetului Tehnic Organisme de Certificare și Inspecție (CT/OCI)

La data de 30.05.2022, în regim online, s-a desfășurat ședința  membrilor Comitetului Tehnic Organisme de Certificare și Inspecție (CT/OCI) al Centrului Național de Acreditare.  La ședință au participat 27 de membri, printre care colaboratori MOLDAC și reprezentanți ai următoarelor grupuri de părți interesate:

 • Autorități cu funcție de reglementare;
 • Servicii guvernamentale;
 • Mediu universitar;
 • Beneficiari ai activităților de evaluare a conformității;
 • Organisme de evaluare a conformității;
 • Consumatori.

În debutul ședinței a fost ales Președintele CT/OCI, fiind aleasă doamna Angela KONOVALENKO, Consultant principal al Secției metrologie, standardizare și evaluare a conformității, Direcția infrastructura calității și Supravegherea pieței din cadrul Ministerului Economiei.

Conform ordinii de zi, discuțiile au fost concentrate asupa următoarelor subiecte:

 1. schimbarea statutului de semnatar din EA-BLA în EA-MLA al Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova;
 2. pregătirea MOLDAC pentru evaluarea paritară EA, care va avea loc în perioada 20-24 februarie a.2023;
 3. modificările documentelor EA/ILAC/ IAF aplicabile pentru Organisme de Certificare și Organisme de Inspecție;
 4. avizarea modificărilor cu caracter ethnic, incluse în proiectele următoarelor documente MOLDAC:
 • CS-OCprec-01 ed.4 „Cerinţe specifice pentru acreditarea organismelor de certificare a produselor ecologice”
 • CS-OCpr-02 ed.3 „Cerinţe specifice pentru acreditarea organismelor de certificare a produselor vitivinicole cu denumire de origine protejată și cu indicație geografică protejată”
 • DR-OCpr-04 ed.3 „Document de îndrumare pentru acreditarea organismelor de certificare produse”
 • DR-OCP-09 ed.2 „Document de îndrumare pentru acreditarea organismelor de certificare persoane”
 • DR-OCsmc-05 ed.8 „Document de îndrumare pentru acreditarea organismelor de certificare sisteme de management”
 • DR-OCsmsa-06 ed.7 „Document de îndrumare pentru acreditarea organismelor de certificare sisteme de management al siguranței alimentelor”
 • DR-OI-07 ed.5 „Document de îndrumare pentru acreditarea organismelor de inspecție”
 • I-03 ed.4 „Criteriile de evaluare a schemelor de evaluarea conformității”

Proiectele documentelor au fost avizate pozitiv.

Read more...

Acreditarea Laboratorului Național de Referință în Microbiologia Tuberculozei

La data de 25.05.2022, a avut loc înmânarea oficială a Certificatului de Acreditare Laboratorului Național de Referință în Microbiologia Tuberculozei, care, de altfel, este primul laborator de analize medicale public din Republica Moldova, acreditat la cerințele standardului ISO 15189.

Astăzi, cînd problema tuberculozei este atît de importantă atît la nivel mondial cit și la nivel local, obținerea certificatului de acreditare conferă:

 • încredere in competența tehnica a laboratorului de analize medicale,
 • credibilitate asupra rezultatelor obținute pentru domeniul dat,
 • minimizarea riscului de rezultate eronate furnizate pacienților.
 • stabilirea unei diagnoze mai corecte
 • stabilirea unui tratament mai potrivit.

MOLDAC, salută realizările obținute și Va urează multiple succese în activitatea pe care o realizați și dezvoltare durabilă.

Read more...