Author - Alexandru

Ședința Comitetului pentru Comunicare și Publicare la nivel EA (CPC)

În perioada 14-15 martie 2023, un colaborator din cadrul Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova, a participat la cea de-a 43-a ședință a Comitetului pentru Comunicare și Publicare la nivel EA (CPC). Ședința s-a desfășurat în orașul Riga, Letonia și a întrunit experți în domeniul comunicării din 24 de Organisme de Acreditare membre EA, care au discutat asupra unui șir de probleme de interes comun.

În debutul ședinței s-a discutat rolul comitetului pentru comunicare și publicare în atingerea obiectivelor EA, ce vizează comunicarea atât pe interior cât și pe exterior, în relațiile cu: părți interesate, autorități de reglementare, OEC acreditate, clienții OEC-urilor acreditate etc. S-a punctat  faptul că, activitatea EA CPC trebuie să asigure atât comunicarea la nivel strategic cât și la nivelul schimbului de experiență între experții în comunicare din cadrul Organismelor Naționale de Acreditare membre EA.

În cadrul evenimentului conform ordinii de zi, au fost discutate următoarele subiecte:

 • Crearea unei rețele de comunicare, care ar facilita schimbul de experiență și transmiterea bunelor practice între Organismele Naționale de Acreditare;
 • Formarea unui grup de lucru TFG, cu scopul elaborării unei strategii de comunicare la EA;
 • Soluții pentru a face saiturile ONA cât mai atractive și simple în navigare;
 • Prezentarea saitului, gazdei evenimentului, ONA din Letonia;
 • Posibilitățile LinkedIn în crearea și distribuirea articolelor.

Pe parcursul evenimentului, experții în comunicare au fost divizați în trei subgrupe, la finalul activității fiecare subgrupă a venit cu propuneri argumentate ce vizează confruntarea cu comentariile negative lăsate pe rețelele de socializare, TV sau în social media “bad buzz”.

Spre final, a fost organizat un sondaj de opinii,  scopul căruia a fost de a identifica impactul comitetului de comunicare în îmbunătățirea strategiei comunicării pentru fiecare ONA în parte.

Read more...

Întrevedere cu reprezentantul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova

La data de 6 martie 2023, reprezentanții MOLDAC au avut o întrevedere cu Dna Aurica Butnari, reprezentantul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. În cadrul întrevederii participanții au discutat despre rezultatele și beneficiile generate pentru MOLDAC de Proiectul EUD, rezultatele activității de consultanță și audit al Sistemului de Management MOLDAC acordată prin intermediul proiectului de către expertul extern în acreditare Tibor CZOCHER (Slovacia).

Totodată, au fost discutate propunerile MOLDAC în vederea continuării implementării proiectului în anul 2023 și oferirea suportului pentru MOLDAC pentru optimizarea Sistemului de management si digitalizarea procesului de acreditare.

Așadar, proiectul va continua să susțină MOLDAC în realizarea obiectivului strategic pentru anul 2023 și anume elaborarea conceptului informațional de digitalizare. implementarea căruia va permite automatizarea procesului de acreditare, crearea și monitorizarea bazelor de date, generarea rapidă a informației și crearea raporturilor statistice.

Reprezentantul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova a salutat rezultatele obținute de către MOLDAC în urma re-evaluării periodice de către Echipa de evaluare EA – Cooperarea europeană pentru acreditare și a asigurat că UE va continua să exploreze posibilități noi de susținere și cooperare.

Read more...

Acreditarea Laboratorului Medical din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică la cerințele standardului international ISO 15189.

Ne bucuram ca numarul laboratoarelor medicale, care doresc  sa fie acreditate la cerintele standardului ISO 15189  este in creștere. Familia laboratoarelor medicale acreditate de MOLDAC s-a marit cu un membru.

La data de 27 februarie 2023 a fost înmânat oficial  Certificatul de Acreditare  Laboratorului Medical din cadrul  Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

Acreditarea laboratorului medical la cerințele standardului international ISO 15189 conferă:

 • recunoașterea competențelor tehnice a laboratorului;
 • recunoașterea rapoartelor de analize medicale eliberate de către acest laborator de către beneficiarii din țările membre EA;
 • creșterea credibilității rezultatelor eliberate.

MOLDAC salută eforturile depuse de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru rezultatele obținute, dorindu-le în continuare  mentinerea acreditarii  si realizări notabile.

Certificatul de Acreditare și Anexa la Certificatul de Acreditare care contine analizele medicale de laborator, pentru care laboratorul este acreditat le puteți vizualiza accesând linkul:  https://acreditare.md/wp-content/uploads/2023/02/LM-007-din-16.02.2023.pdf

Read more...

Re -Evaluarea paritară la nivel de omologi

În perioada 20-24 februarie 2023, Centrul Național de Acreditare MOLDAC a fost supus re-evaluării periodice de către Echipa de evaluare EA - Cooperarea europeană pentru acreditare, organism desemnat de către Comisia și Paramentul European pentru a coordona activitatea de acreditare la nivel European, în temeiul art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.

Începând cu 05.10.2017 MOLDAC este semnatar al acordului de recunoaștere EA-BLA, care în timp în baza modificărilor operate la nivelul categoriilor de membri ai asociației, își schimbă statutul devenind semnatar EA-MLA, fapt ce semnifică recunoașterea multilaterală a acreditărilor MOLDAC (certificatelor de etalonare/rapoarte de analize/rapoarte de încercări ș.a.) emise de Organismele de Evaluare a Conformității acreditate de către MOLDAC, de către autoritățile statelor din Spațiul Economic European, fapt care permite producătorilor autohtoni să-și plaseze produsele pe piața UE fără îcercări și cerificări repetate.

În calitate de membru al Cooperării Europene pentru Acreditare (EA), MOLDAC este evaluat periodic, pentru a demonstra conformarea continuă cu criteriile stabilite în standardul de referință pentru organismele de acreditare ISO/IEC 17011 și în scopul menținerii statutului de semnatar EA-MLA.

Echipa de evaluare formată din membrii Organismelor de Acreditare din 7 state Europene membre EA, a avut următoarea componență:

 1. Olanda (RvA) – Șeful echipei EA (ISO/IEC 17011, Regulamentul (CE) 765/2008)
 2. Macedonia de Nord (IARNM)– evaluator Laboratoare Medicale (ISO 15189)
 3. Cipru (CYS - CYSAB) -evaluator Laboratoare de Încercări (ISO/IEC 17025)
 4. Lituania (LATAK) – evaluator Laboratoare de Etalonare (ISO/IEC 17025)
 5. Austria (AA) – evaluator Organisme de Inspecție (ISO/IEC 17020)
 6. Germania (DAkkS) – evaluator Organisme de Ccerificare SMC (ISO/IEC 17021-1)
 7. Danemarca (DANAK) – evaluator Organisme de Certificare produse (ISO/IEC 17065)

Rezultatele evaluării au confirmat faptul că MOLDAC activează în conformitate cu cerințele stabilite în standardul de referință ISO/IEC 17011, Regulamentul (CE) 765/2008, documentele organizațiilor europene și internaționale de acreditare.

Pe această cale, MOLDAC vine cu un mesaj de profundă gratitudine pentru  profesionalismul și spiritul de cooperare manifestat de către echipa EA pe durata evaluării, precum și pentru propunerile de îmbunătățire expuse.

Totodată, MOLDAC adresează calde mulțumiri acelor OEC-uri care au fost implicate în evaluarea MOLDAC de către echipa EA, pentru buna organizare și consolidarea efortului întru buna desfășurare a evaluării.

MOLDAC va acționa și în continuare , astfel încât să-și mențină și dezvolte competențele, să asigure un nivel de încredere recunoscut la nivel european și internațional pentru promovarea liberei circulații a produselor, creșterea competitivității produselor și serviciilor naționale pe piețele externe.

Read more...

Întâlnirea reprezentanților MOLDAC și PTB în scopul derulării unui nou proiect

La data de 08.02.2023, membrii proiectului PTB “Standarde de calitate pentru creșterea comerțului în țările Parteneriatului Estic”, au efectuat o vizită de lucru la MOLDAC.

Conform agendei de lucru, membrii proiectului: dna Corinna WEIGELT -PTB, Departament Cooperare Internațională, Secția Europa și CSI (șefa secției); dna Irene Flouda expert în Metrologie și dna Rozsa Ring expert în Acreditare au discutat planul operațional în scopul derulării unui nou proiect.

Proiectul vine în suportul Infrastructurii Calității și se axează pe două obiective: digitalizarea și tranziția verde reieșind din necesitatea de servicii de acreditare legate de produsele selectate din lanțul valoric conform Directivei low voltage 2014/35/eu și EMC.

În cadrul acestui proiect, Centrului Național de Acreditare va beneficia de asistență pentru dezvoltarea noilor scheme și subdomenii de acreditare, digitalizarea procesului de acreditarea și instruirea personalului implicat în evaluare, conform cerințelor documentelor EA.

Read more...

Cursul de instruire, organizat de către Organismul Național de Standardizare din România ASRO

În perioada 2-3 februarie 2023, colaboratorii MOLDAC din Direcția Acreditare Organisme de Certificare și Inspecții, au participat la partea a II-a, a cursului de instruire, organizat de către Organismul Național de Standardizare din România ASRO. Cursul dat, cu genericul “EN ISO/IEC 17021-3:2019  - Evaluarea  conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 3: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management al calității”, s-a desfășurat online.

În cadrul instruirii au fost precizate cerinţele de competenţă suplimentare pentru personalul implicat în procesul de audit şi certificare pentru sistemele de management al calităţii (SMC). Cursul de instruire s-a finalizat cu o testare.

Read more...

Activități dedicate pregătirii MOLDAC pentru evaluarea paritară EA

În perioada 16.01.2023-27.01.2023,  expertul din Slovacia Tibor CZOCHER, este în vizită de lucru la sediul MOLDAC.

Evenimentul face parte dintr-o serie de vizite organizate cu suportul proiectului finanțat de Uniunea Europeană Support for structured policy dialogue, coordination of the implementation of the Association Agreement and  enhancement of the legal approximation process.

Programul de lucru include mai multe activități, printre care:

 • analiza documentelor și formularelor sistemului de management MOLDAC, în vederea corespunderii cu cerințele documentelor EA, ILAC, IAF și сu cerințele standardelor de referință;
 • participarea în calitate de formator la următoarele instruiri:
  • 19.01.2023 - „Regulamentul (UE) 2017/746 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic în vitro”
  • 20.01.2023 - Ultimele modificări ale documentelor EA, ILAC aplicabile laboratoarelor medicale. Aspecte practice referitor la evaluarea asistată și evaluarea pe verticală prin înregistrări. Tehnici de evaluare pentru schema de acreditare SM SR EN ISO 15189:2014”
  • 27.01.2023 - Ultimele modificări ale documentelor EA, ILAC aplicabile laboratoarelor de încercări. Aspecte practice referitor la evaluarea asistată și evaluarea pe verticală prin înregistrări. Tehnici de evaluare pentru schema de acreditare SM EN ISO/IEC 17025:2018”
 • analiza acțiunilor întreprinse de către MOLDAC reieșind din constatările și recomandările primite de la expert, în cadrul vizitelor anterioare.
Read more...

Înmânarea oficială a Certificatului de Acreditare, Secției Toxicologie medico-legală din cadrul Centrului de Medicina Legală

La data de 17.01.2023, a avut loc înmânarea oficială a Certificatului de Acreditare, Secției Toxicologie medico-legală din cadrul Centrului de medicina legala,  la conformitatea cerințelor standardului internațional SM EN ISO/IEC 17025:2018, pentru domeniul expertizelor medico-legale - Expertiza toxicologica,

Obtinerea acestei acreditări este foarte importanta pentru Secția Toxicologie medico-legală, deoarece demonstreaza competenta colaboratorilor acestei institutii si creste credibilitatea in rezultatele eliberate, astfel sunt puse la dispoziția publicului si a sistemului de drept din Moldova rezultate valide.

Anexa la Certificatul de Acreditare poate fi vizualizată aici.

Read more...

Curs de instruire organizat de către ASRO – privind cerințele standardului SR EN ISO 17021-1:2015

În perioada 11-13 ianuarie 2023, colaboratorii MOLDAC din Direcția Acreditare Organisme de Certificare și Inspecții, au participat la un curs de instruire, cu genericul “SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 - Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 1: Cerințe”.

Obiectivul instruirii a constat în suportul teoretic și practic pentru creșterea competențelor profesionale și cunoașterea practicilor din țara vecină.

Instruirea, s-a desfășurat în regim on-line, fiind organizată de către Organismul Național de Standardizare din România ASRO. Conform programului de curs au fost incluse atât prezentări teoretice cât și exerciții practice. Cursul de instruire s-a finalizat cu o testare.

Read more...

Curs de instruire DG-05 „Cerinţe generale privind atestarea laboratoarelor de încercări conform DG-05 ediția 2021. Asigurarea validității rezultatelor încercărilor. Audit intern”

În perioada 20-21 decembrie 2022, în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC s-a desfășurat cursul de instruire, cu genericul „Cerinţe generale privind atestarea laboratoarelor de încercări conform DG-05 ediția 2021. Asigurarea validității rezultatelor încercărilor. Audit intern”, organizată pentru reprezentanții din cadrul Laboratoarelor de Încercări Atestate.

 Cursul s-a desfășurat on-line, prin intermediul platformei ZOOM.

Reieșind din misiunea instruirii date, care este direcționată spre creșterea cunoștințelor și competențelor atât practice cât și teoretice, instruirea a fost divizată în două părți indispensabile:

 • partea teoretică, care s-a axat pe aplicarea cerințelor stabilite în documentul DG-05– Cerinţe generale privind atestarea Laboratoarelor de încercări, ediția 2021;
 • partea practică, în cadrul căreia participanții la instruire au fost divizați în grupuri de lucru. În cadrul fiecărui grup au avut loc discuții axate pe cerințele de bază a acestui document, formularea/tratarea neconformităților și nu în ultimul rând schimbul de experiență și bunele practici utilizate în procesul de atestare de către participanții la instruire.
Read more...