MOLDAC

Prezentarea generală

ACREDITARE - COMPETENŢĂ ŞI ÎNCREDERE

Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) este o instituţie publică, monitorizată de organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil de infrastructura calităţii, constituit în baza Legii nr.235 din 01.12.2011  privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii

MOLDAC este organism naţional unic de acreditare şi are drept scop implementarea politicii de stat în domeniul acreditării şi evaluării conformităţii, conferind încredere în competenţa tehnică, imparţialitatea şi integritatea organismelor de evaluare a conformităţii acreditate, precum şi promovarea liberei circulaţii a produselor, creşterea competitivităţii produselor şi serviciilor, apărarea drepturilor şi intereselor consumatorului, asigurarea protecţiei vieţii, sănătăţii şi securităţii persoanelor şi a mediului.

MOLDAC îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, actele legislative, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, actele normative şi dispoziţiile Guvernului, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, ISO/CEI 17011Regulamentului (CE) 765/2008, documentele EA,IAF,ILAC, precum şi cu prevederile Regulamentului MOLDAC, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 77 din 25.01.2013 privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor”

Obiectivul primordial al MOLDAC este menținerea statutului de semnatar al Acordului de Recunoaştere Bilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare și cel de semnatar al Acordului de Recunoaștere Mutuală cu Cooperarea Internațională pentru Acreditarea Laboratoarelor ILAC-MRA.

MOLDAC a fost supus evaluării la nivel de omologi pe baza unor criterii şi proceduri de evaluare clare şi transparente stabilite de organismele europene şi internaţionale de acreditare EA, IAF, ILAC.

MOLDAC respectă în activitatea sa principiile de bază ale acreditării:
–   folosire a unor proceduri de evaluare unice, armonizate cu regulile europene şi cu cele internaţionale, pentru acreditarea    organismelor de evaluare a conformităţii;
–    competenţă şi imparţialitate;
–    transparenţă, disponibilitate publică şi credibilitate;
–    reprezentare a intereselor publice;
–    acces liber, fără discriminare, al tuturor solicitanţilor la procesul de acreditare;
–    independenţă faţă de posibila predominare a oricăror interese specifice;
–    asigurare a confidenţialităţii şi păstrare a secretului profesional şi a celui comercial;
–    examinare imparţială a apelurilor şi a reclamaţiilor;
–    caracterul voluntar al acreditării.
Activitatea de acreditare este o activitate de autoritate publică recunoscută oficial.